1. Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısı Duyurusu

                                                     13994 VE 13995 NOLU PARSELLER

                       MERITLIFE GÖL KONAKLARI ORTAK SİTE YÖNETİMİ

                                              Yukarı Dudullu / ÜMRANİYE

 

                                                                                                             06.04.2009

Sayı: 310

Konu: 1'inci Olağanüstü Kat Malikleri Genel Kurul toplantısı Hk.

                                                                                                                         
İlgi: Meritlife Göl Konakları Ortak Site Yönetimi'nin 06.03.2009 tarihli ve 2009–4   sayılı kararı.

 

1.     İlgi karar gereği aşağıdaki gündem konularında,  24 Pafta 13994 ve 13995 parsellerin bir arada ayrı ayrı yapılmak üzere     25.04.2009     Cumartesi  günü   Saat 14.00’da Süper 2000 Düğün Sarayı (0216 4203830) Çakmak Mah. Tavukçu Yolu Cad. No:30 Ümraniye / İSTANBUL (Çakmak Spor Tesisleri Karşısı) adresinde, 1'inci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya gelen Kat Maliklerinin yanlarında mutlaka tapu fotokopilerini ibraz etmeleri, hazirun cetvelindeki yerlerini imzalamaları ve toplantıya katılım kimlik belgelerini alarak  kendilerine ayrılan bölüme oturmaları gerekmektedir.

2.     Belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, 02.05.2009 Cumartesi günü saat 14.00’da yukarıda belirtilen aynı adreste, çoğunluk aranmaksızın 1'inci Olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılacaktır.

3.     1'inci Olağanüstü Genel Kurul tarih ve yerinin Kat Maliklerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilmesine  karar verilmiştir.

      
                                                                                                   
                                                                                                  Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

GÜNDEM                  :

 

1. Site Yönetim Kurulu başkanının toplantı açılışını yapması ve hazırunu Ülkemizin kurucusu Büyük Önder ve Kahraman Asker, M. Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile Aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etmesi.

2. Kongre Divan kurulunun teşkil edilmesi

        a)  Bir adet (1)Divan başkanı

        b)  İki (2) adet Kâtip üye 

        ­c)  Altı (6) adet Oy saymanı

3. Hazırun Cetveline göre yoklama yapılması.

 4. 13994 ve 13995 nolu parsel kat malikleri,  birlikte site yönetimini oluşturma ve hareket etme uyumunu sağlamak maksadı için ,birleşmenin oylamaya sunulması.

 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması Eleştiri ve İbra edilmesi.

 6. Denetim Kurulu raporunun okunması Eleştiri ve İbra edilmesi

 

 7. 14.11.2007.tarih ve 5711 sayılı kanun gereği Site Yönetim Planında yapılması gereken zorunlu değişiklikler için, gerekçeli kanun hükmünün okunması ve oylamaya sunulması        

 8. 31.12.2008 tarihinde Kat Maliklerinin onayına sunulan İşletme Projesinin ret edilmesi ile doğan eksikliğin giderilmesi için yeni bir işletme projesinin hazıruna okunarak oya sunulması.

    9. Yeni yönetim kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilerek seçilmesi.

  10. Yeni denetim kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilerek seçilmesi.

  11.  Kat Malikleri ile Site Yönetimi arasında doğa bilecek ihtilafların halledilmesi için Üç (3)  asil ve İki  (2) Yedek olmak üzere Beş (5) kişilik Hakem heyeti seçilmesi.

  12.  Dilek ve temenniler.

   .

 

 

06.03.2009

 

           Sayın:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          Gördüğünüz gibi çok yakın bir zamanda 1 inci olağan üstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda ki çok önemli konu Site Yönetim Planının 634 sayılı KMK Eki olan 5711 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesine göre revize edilmesidir.

           Kat maliklerinin tamamının katılımının sağlanması maksadı ile mutlaka toplantıya gelinmesi, Mazereti nedeni ile toplantıya katılamayan Kat Malikleri, aşağıdaki VEKÂLETNAME ‘yi Site muhasebe görevlisi Nuray GÖL adına doldurup site yönetimine fakslamasını rica ederim.

                                        

                

 

                             

 

   

 

                                                           (VEKÂLETNAME)

 

        MERİTLİFE GÖL KONAKLARI ORTAK SİTE YÖNETİCİLİĞİ KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

 

 

           Sitemizin …/…/2009  tarihinde  saat …….00 da ve bu tarihte çoğunluk sağlanamaz ise …./…./ 2009 tarihinde yapılacak 1 inci olağanüstü kat malikler kurulu  toplantısına  mazeretim nedeni ile katılamıyorum.

          Aşağıda açık adresi ve kimliği yazılı olan kişiyi yerime vekil tayin ediyorum. Adıma toplantıya katılmaya, görüş bildirmeye ve oy kullanmaya yetkili kıldığımı saygılarımla arz ederim.

 

 

  VEKİLİN

Adı ve Soyadı:

……………………..                                          ……./…/2009

                                                               ………no lu bağımsız  bölüm Maliki 

                                                             Adı ve Soyadı:

                                                          

                                                             İmza               :

 

 

 

 

 

Not: site yönetim Fax:0216 5261680

 

 

                     

 


Windows Live™ ile e-posta kutunuzdaki işlevlerin çok ötesine geçin. Diğer Windows Live™ özelliklerine göz atın.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !